Logo Gminy Radków

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024 – ogłoszenie o naborze uczestników

Ocena 0/5

Urząd Gminy Radków ogłasza nabór wniosków  do realizacji resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024 ” finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu zamieszkującym na terenie Gminy Radków w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

- wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca- załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
- korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
- zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.


Kto może zostać uczestnikiem Programu:
1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
w stopniu znacznym lub
w stopniu umiarkowanym albo
traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b.


Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z innych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.


Zastrzega się możliwość zmiany liczby uczestników bądź grupy docelowej Programu.


Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.


W sytuacji zrekrutowania mniejszej od wymaganej liczby uczestników nabór będzie otwarty,   a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.


Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji programu, za członków rodziny należy uznać wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.


Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia o wyborze asystenta i posiadaniu przez osobę wskazaną dokumentacji potwierdzającej posiadane kwalifikacje, tj:
- dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
lub
- co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.
 
Zgłoszenie uczestników następować będzie na podstawie w/w dokumentów:
 - Karta zgłoszenia do Programu;
 - Kopia orzeczenia o niepełnosprawności;
 - Oświadczenie uczestnika programu lub opiekuna prawnego;
 - Formularz przetwarzania danych osobowych dotyczący realizacji Programu;

Informacja dla uczestnika.
W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:
 - Zaświadczenie o niekaralności;
 - Oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym;
 - Oświadczenie o akceptacji osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego

Dokumenty można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie godzinach od 7.30 do 15.30 –, w terminie od 25.08.2023 r. do 08.09.2023 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem tel. 34-354-11-20 wew.33-35
Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału
w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w zakładce Aktualności.

Zgłoszenie uczestników następować będzie na podstawie n/w dokumentów dostępnych na stronie:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)


-Karta zgłoszenia do programu
-Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
-Oświadczenie uczestnika programu lub opiekuna prawnego
-Formularz przetwarzania danych osobowych dotyczącej realizacji Programu
-Informacja  dla uczestnika

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności