Logo Gminy Radków
Powróć do: Unia Europejska

"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostepności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"

 

 

Usługi indywidualnego transportu „door-to-door” to projekt, który ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego – szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do placówek zdrowia czy rehabilitacji jest często znacznie utrudniony.


Drodzy mieszkańcy Gminy Radków przed nami kolejny rok!

 

Korzystajcie z usługi door-to door i załatwiajcie ważne dla Was sprawy w zakresie aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej.

Wystarczy zadzwonić na numer telefonu komórkowego 343541120 lub wysłać zgłoszenie na : gops_radkow@poczta.onet.pl

 

W dniu 23.12.2020 r. Gmina Radków podpisała z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) umowę nr 027/UDTD/I/2020/00148 na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Projekt grantowy realizowany jest w ramach projektu PFRON pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym).

Na realizację projektu grantowego Gmina Radków pozyskała środki w wysokości 535 027,80 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 450 921,43 zł.

 

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie im indywidualnego transportu.
W efekcie prowadzonej usługi door-to-door, umożliwi się aktywizację społeczno-zawodową oraz korzystanie z aktywnej integracji mieszkańcom Gminy Radków.

 

Odbiorcami usługi transportu door – to- door są mieszkańcy Gminy Radków, którzy ukończyli 18 lat i mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne). Są to osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nie posiadające takiego orzeczenia (ale wymagające wsparcia w zakresie mobilności z uwagi na stan zdrowia).

Pomagamy ww. osobom w dotarciu m.in. do urzędów i instytucji, placówek sportowych, rekreacyjnych, kulturowych, ochrony zdrowia (przychodnie, szpitale itp.), na różnego rodzaju szkolenia podnoszące kwalifikacje, czy też szczepienia przeciwko COVID-19.

Realizacja projektu obejmuje okresod 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Zgodnie z deklaracją we wniosku grantowym, usługa transportowa door-to-door realizowana będzie również w okresie trwałości projektu, tj. co najmniej do 31.01.2024 r.

Transport dla osób uprawnionych jest bezpłatny. Szczegóły dostępne są w Regulaminie usług „door to door”, na stronie internetowej: gopsradkow.pl

Osoby uprawnione, potrzebujące transportu w celu załatwienia swoich spraw osobistych w:

a) placówkach służby zdrowia,
b) placówkach realizujących rehabilitację i usprawnienie,
c) urzędach i instytucjach,

d) placówkach oświatowych,
e) placówkach sportowych i kulturowych,
f) placówkach rekreacyjnych,
g) punktach świadczących usługi szczepień przeciwko COVID-19,

mogą umówić przejazd dzwoniąc pod numer tel. 34 3541120  lub wysyłając wiadomość email na adres: gops_radkow@poczta.onet.pl.

 

Załączniki do pobrania:

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU  DOOR TO DOOR W GMINIE RADKÓW

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów do skorzystania z usługi transportu door-to-door 

Informujemy, że  rozpoczęła się realizacja usługi transportowej „door-to-door” w ramach której na terenie naszej gminy będzie funkcjonował indywidualny bezpłatny transport dla osób  z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, w tym niepełnosprawnych, które ukończyły 18 rok życia.

W ramach projektu będziemy służyć transportem do Ośrodka Zdrowia, w wyjazdach do specjalistów i innych usługach np. edukacyjnych, zawodowych, kulturalnych.

Informacje o planowanych wyjazdach należy zgłaszać z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu : 34 35-41-120 wew. 34 lub 665-440-899 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie.

 

Usługa transportowa świadczona jest w ramach projektu grantowego Gminy Radków, będącego częścią projektu PFRON pn. „Usługi indywidualnego oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.