Logo Gminy Radków
Powróć do: Dla Mieszkańca

Odpady Komunalne


 

 


 


Ogłoszenie

W związku z zamiarem przeprowadzenia zamówienia publicznego przez Gminę Radków na odbieranie odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

Zgodnie z art. 6c ust.3a oraz art.6c ust.3c ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U.2022.1297 t.j. z dnia 2022.06.21)  właściciel w/w nieruchomości może złożyć pisemne oświadczenie w terminie  nie krótszym niż 60 dni od dnia zamieszczenia informacji o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych w którym wskażę gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę z którym zawarł umowę  oraz dołączy do oświadczenia kopię tej umowy.

 

Wójt Gminy Radków

/-/ Jarosław Dominik

 

Zasady segregacji odpadów komunalnych